DNB ønsker å tvangsselge huset mitt! Jeg ønsket ikke ny BankID avtale! En Kafka prosess…

DNB ønsker å tvangsselge huset mitt! Jeg ønsket ikke ny BankID avtale! En Kafka prosess…
6 2
Read Time:11 Minute, 30 Second

Våren 2022 ønsket jeg ikke å legitimere meg på nytt og på en ny måte. Nå ønsker altså DNB Bank ASA (DNB) å selge huset mitt på tvangssalg. Jeg kunne jo ikke forstå hvorfor jeg skulle legitimere meg på nytt, jeg hadde jo legitimert meg hver eneste uke på en eller annen måte i over 40 år… DNB visste tydeligvis godt hvem jeg var og hvor jeg bodde.

Tydeligvis flere fordeler med BankID.?! Både koronapass, innpass av skattemyndigheter mm.

Huset i Liabakken 19 har vært i mitt eie i 30 år nå, og jeg må ærlig innrømme at jeg er blitt svært glad i det. Det er ingen tvil om at boligen ligger i et flott villaområde i Tønsberg kommune med en blanding av eldre og nyere bebyggelse.

Det er heller ingen tvil om at det så langt har vært en kald og tøff vinter for oss alle, og at vi alle ser frem i mot en deilig vår.

Liabakken 19 a, Tønsberg, sommeren 2023.

Kan ikke forstå hvordan Norges største bank ikke bryr seg om en god kunde?! En kunde som meg som har betalt inn millionbeløp til banken? Hvordan har det seg at de ikke visste hvem jeg var… Det hele virket veldig veldig rart… Jeg har underveis betalt alle mine avdrag og lån til riktig tid, og vært lojal med pensjonsavtaler, aksjekonto, bedriftkontoer, kredittkort og mer til.

Så hva var det egentlig DNB ønsket å oppnå med denne legitimeringen?

Hva slags pine er det konsernleder Kjersti Brathen i DNB sikter til?

Så hvordan er det mulig av Europas 10. største bank å oppføre seg slik mot kundene sine?

Det er bare helt uvirkelig…

DNB har neglisjert mine viktige spørsmål i 20 måneder!

Nå er det januar 2024, og jeg ønsker fortsatt å få svar på disse viktige spørsmålene.
1.    Hvorfor svarte ikke dere i DNB ikke på min påstand om at mine avtaler med banken også har en økonomisk verdi?

2.    Hvorfor svarte dere ikke på min bekreftelse på at kundeforholdet var avviklet og at det måtte gjelde begge veier?

3.    Hvorfor lot dere i DNB vår “uenighet” gå til inkassoselskapet Kredinor på tross av alle mine henvendelser til banken på telefon, rekommanderte brev og brev levert direkte til dere i filialen i Tønsberg? Det tok over 4 måneder før jeg fikk tilbakemelding på at dere hadde mottatt mine henvendelser.

4.    Hvorfor lot dere inkassoinndrivningen fortsette og fortsette enda vi var uenige? Er ikke det ulovlig og straffbart?

5.    Hvorfor fikk jeg et fastrentelån på 1 100 000 kr. bare noen få dager før dere avsluttet/sperret kontoene mine? Dere visste jo ikke hvem jeg var, eller? Jeg hadde jo ikke legitimert meg på nytt…

6.    Hvorfor fikk jeg dette fastrentelånet uten annen legitimasjon enn noen signaturer i et brev som jeg sendte i retur?

7.    Hvorfor er det bare dette fastrentelånet som er sendt til Vestfold Tingrett for tvangsinndrivelse og ikke de to andre lånene mine?

8.    Er dette fastrentelånet egentlig ugyldig siden dere ikke vet hvem jeg er?

9.    Hvorfor sto det i brevet fra dere den 15. mars 2022 at BankID også er en forutsetning for å kunne fortsette å bruke andre digitale tjenester til andre formål? Der blir det nevnt koronapass, skattemeldinger og helsetjenester. Er det ikke svært uheldig å blande bank og helsetjenester?

10.    Hvordan skulle jeg kunne betjene dette tvistede fastrentelånet, de to andre lånene mine, de to Mastercard-kortene og min pensjonssparforsikring uten tilgang til mine kontoer?

11.    Hvordan skulle jeg få benytte aksjekontoen min uten tilgang til kontoen min?

12.    Hvordan skulle jeg kunne benytte begge mine kontoer til mine to enkeltpersonforetak når dere avsluttet/sperret kontoene mine?

Artikkel fra 2016.

Se den gjerne her: Her!

13.    Hvorfor har dere ikke svart på undertegnede sine brev og henvendelser innen de rimelige fristene som jeg har gitt dere? Alle svarfrister som undertegnede har gitt banken er jo blitt brutt eller misligholdt av dere i DNB.

14.    Hvorfor har dere ikke svart på min påstand om at dere driver med dokumentforfalskning, i dette brevet som er datert 3. november 2022 og ble sendt til min daværende advokat Barbro Paulsen.

15.    Hva mener dere egentlig med BankId?

16.    Hva tenker dere om at deres praksis når det gjelder uenighet og innkreving virker å være en godt og ofte benyttet metode i samarbeid med inkassoselskapet Kredinor? Har jeg rett når jeg hevder akkurat det?

17.    Når det gjelder at 2 000 000 kunder brått skulle “legitimere seg på nytt” fra mars 2022: Er det slik at myndighetene har instruert dere til disse kraftige tiltakene akkurat på det tidspunktet? Vi vet alle at staten har den største eierandelen i DNB. Er ikke det så fall ulovlig av staten å instruere DNB til en slik avgjørelse?

18.    Undertegnede var en av lederne i de vellykkede demonstrasjonene mot koronapass i Norge. Har DNB fått beskjed om at legitimeringen skulle være ekstra streng og vanskelig mot undertegnede på grunn av det?

19.    Undertegnede forteller at han har legitimert seg ukentlig overfor banken i over 40 år, og ønsker dermed ikke å legitimere seg på noen ny måte. Det er overhodet ingen tvil om hvem jeg, jeg har betalt alle mine renter, avdrag, gebyr og annet så hva er den egentlige årsaken til at alle skulle legitimere seg på nytt?

20.    Forstår dere i DNB alvoret, som en av de 10 største bankene Europa, at maktmisforholdet mellom dere og undertegnede er gigantisk, og at i den sammenheng er undertegnede en sårbar privatperson som i tillegg har vært kunde hos dere i over 40 år?  Så hvorfor gjør dere dette mot meg?

Det at dere i DNB og deres samarbeidspartnere tydeligvis ikke ønsker å forstå at det er dere i DNB som har misligholdt avtalen mellom oss da DNB Bank ASA avsluttet mitt kundeforhold/stengte mine kontoer i juni 2022 kun med grunnlag i hvitvaskingsloven § 24.

En Kafka prosess… Prosessskriv til Vestfold Tingrett 6. nov 2023 ( Et av flere).

Angående begjæringen om tvangssalg DNB Bank ASA – Odd-Erik Helgesen, saksnr: 23-127560TVA

Siden dette er en svært viktig sak for undertegnede og hans pårørende, ønsker jeg igjen å be om et rettsmøte med den ansvarlige dommeren i saken. Alternativet er en avvisning av begjæringen om tvangssalg så snart som mulig slik at husfreden igjen kan senke seg.

Uansett vil jeg nå supplere saken ytterligere, i og med at DNB avsluttet/sperret kundeforholdet med undertegnede i juni 2022 så er det viktig å tillegge, påpeke og understreke en del viktige momenter.

Det er et krav om at alle er like for loven, i Konvensjonen om Sivile og politiske rettigheter (SPK) artikkel 14, som også omfatter uskyldspresumpsjonen vedrørende siktelser i nr. 2 og som står over norsk lov ved motstrid jf. menneskerettighetsloven § 3.

Følgende fremgår av menneskerettighetsloven, som står over hvitvaskingsloven ved motstrid;

Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.

SPK er omfattet av menneskerettighetsloven § 2  i nr. 3.

DNB sine stadige og gjentatte krav om legitimasjon kan på ingen måte utøves strengere enn de kravene som stilles til en siktelse i SPK art 14 nr. 2;

  1. Enhver som er siktet for en straffbar handling skal anses uskyldig inntil hans skyld er bevist etter loven.

Det er DNB som i så tilfelle må legge fram bevis, dersom de mener at ‘alle’ deres kunder driver med hvitvasking og terrorfinansiering. DNB har lagt til grunn at alle deres kunder blant annet driver med terrorfinansiering, inntil det motsatte er bevist. De har altså snudd bevisbyrden. Det er noe de på ingen måte har lov til og det er i tillegg et brudd på menneskerettighetene overfor samtlige kunder.

DNB henviser til hvitvaskingsloven § 24, som viser videre til hvitvaskingsloven § 25, hvor det blant annet i § 25 (1) står følgende; Dersom rapporteringspliktige avdekker forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal det foretas nærmere undersøkelser.

Av § 26 fremgår følgende i § 25 (1); Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige oversende opplysninger til Økokrim om forholdene. Etter forespørsel fra Økokrim skal rapporteringspliktige oversende andre nødvendige opplysninger, uavhengig av om den rapporteringspliktige av eget tiltak har oversendt opplysninger etter første punktum.

På dette grunnlaget vil de oppsi sitt kundeforhold med vedkommende, dersom kunden ikke beviser sin uskyld. Dette er det neppe grunnlag for. I akkurat dette tilfellet har undertegnede betalt alle avdragene på boliglån og overholdt alle sine forpliktelser i over 40 år, inntil kundeforholdet ble avsluttet/sperret av DNB i juni 2022, med de ulemper og konsekvenser som det har medført.

Terrorfinansiering er straffbart etter straffeloven § 135 og hvitvasking er straffbart etter straffeloven § 337, grov hvitvasking straffes etter straffeloven § 338 og mindre hvitvasking straffes etter straffeloven § 339 , uaktsom hvitvasking straffes jf. straffeloven § 340 . Hvitvasking straffes med bøter eller med en strafferamme på mellom 2-15 år.

Undersøkelser for å avdekke slik eventuell mulig terrorvirksomhet eller hvitvasking kan banken gjøre ved å se på transaksjoner som gjøres av kunden, og har ut fra de lovbestemmelser som det er henvist til i hvitvaskingsloven §§ 24-26 ingenting med identifisering å gjøre. Et så inngripende tiltak krever uttrykkelig hjemmel.

Les gjerne hele skrivet:

Her!

En kafka prosess

Uansett hva jeg skrev til DNB eller til Vestfold Tingrett fikk jeg ingen svar, det var ingen hjemme… Lyset var på, men ingen hjemme.

Hvordan skulle jeg kunne klare å betale et lån når jeg ikke hadde tilgang til egen kontoer, penger og annet? DNB hadde altså avsluttet kontoene mine, og nå skulle dem gjennomføre en tvangsinndrivelse av pengene sine, penger og avtaler som dem først hadde tatt ulovlig beslag i.

Etter hvert fikk jeg vite at de kun hadde sperret kundeforholdet, og at de kunne åpne det igjen dersom jeg legitimerte meg på nytt, noe som innbefattet denne BankId-avtalen.

Det må understrekes at BankID er et aksjeselskap. Altså en bedrift , med kun et begrenset ansvar, som skal ha ansvar for biometrisk ansiktsgjenkjennelse, fingreavtrykk og annen identitetsmarkører som kun myndighetene og politiet har tilgang til tidligere.

Les hele Bank-Id avtalen:

Her!

Det er ikke veldig godt for rettsfølelsen og oppdage at det er lærlinger som tar slike store avgjørelser for vanlig folk. Det betyr jo nærmest at vi vanlige dødelige er rettsløse i rettstaten Norge.

Det er ikke noe nytt problem dette, domstolkommisjon kom med sine uttalelser om dette allerede i 2020.

De forteller i sin rapport:

I Domstolkommisjonen sin  rapport står det:

– Liten grad av kvalitetskontroll

«Dagens ordning er uheldig av flere grunner, både for partene i den enkelte sak og samfunnsøkonomisk sett. Den medfører at tingrettsbehandlingen tidvis oppleves som en prøverunde, og at sakene ikke løses på lavest mulig nivå. At sakene prøves i sin fulle bredde i to runder, og ofte er mer omfattende i anneninstans, medfører også at prosessen samlet sett blir både lang og dyr. Det hever terskelen for å bringe saker inn for domstolene og fører i ytterste konsekvens til at domstolenes konfliktløsning ikke blir tilgjengelig for borgerne».

Er dette rettsikkerhet for borgerne?

Nei dette er den daglige uretten i Norge, 365 dager i året. Man har fjernet rettsikkerheten for vanlige borgere, i tillegg pålegger man disse sårbare menneskene å betale saksomkostningene til motparten.

Det er rett og slett helt vilt,

sakskostnadshopp på 92 prosent siste tiår.

Se mer om det: Her!

I tillegg forteller Domstolkommisjonen at bruk av dommerfullmektige kan være svært uheldig da en slik ordning ser ut til å fremme den midlertidige dommeren ønske sitt om å tilpasse seg i forhold til en  fremtidige karrière.

Vedtakelsen av Grunnloven § 95 annet ledd om at statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet, aktualiserer en fornyet vurdering av midlertidige dommere i Norge, påpeker kommisjonen.

Ettersom dommerfullmektiger er underlagt domstolleder, er det en teoretiske fare for at de kan ha sin fremtidige karriere i tankene når de avsier dommer, påpeker Domstolkommisjonen i sin andre delutredning, NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt.

Rettsløs?!

Med opplysningene over, er det viktig å forstå at kjennelsen om tvangssalg av min bolig som er avsagt mellom jul og nyttår 2023 må sees i lys av den informasjonen.

Dommerfullmektig Teigland (Linkedin)

Denne kjennelsen er totalt ensidig til fordel for DNB, og tar ikke hensyn lover og paragrafer som skal beskytte oss borgere mot overgrep fra overmakten. Disse paragrafene og lovene er godt lagt frem på alle måter, men som skrevet tidligere, det er ingen hjemme her…

Hvilke dommere er det som egentlig arbeider mellom jul og nyttår? Jeg føler meg jo litt beæret da, tydelig er det viktig å forsøke knekke min motstand mot dypstaten i Norge. Det er ingen tvil om kampen for ærlighet og redelighet ikke ligger myndighetene og politikerne nærmest hjerte.

Se gjerne kjennelsen fra Vestfold Tingrett dommerlærling Johannes Teigland:

Kjennelsen fra Tingretten 29-12-2023

Hvordan skal vi vanlige folk forholde oss til myndighetene våre når rettssystemet ikke gjelder for oss, men bare er et narrespill, et spill for galleriet…

Hva er hensikten å anke da? Kaste penger etter advokater?

Vi vet jo allerede at Høyesterett sliter med sitt, bare se denne filmsnutten fra NRK i 2020:

Skal det virkelig være slik?

Har vi et rettssystem som er spilt totalt fallitt?

Kampen for ærlighet og redelighet fortsetter og fortsetter!

Odd-Erik Helgesen

Redaktør Bullo TV

Se gjerne annet:

Strålesaken er ferdig snakket! Myndigheter, industri og militæret gir blaffen i oss alle!

Carl Gustav Jung kan gi oss verktøyet vi trenger! Det å bearbeide våre ubevisste skyggesider er kanskje løsningen på…

Peterson kan slippe oss fri! Totalitære samfunn bygges på løgn, løgn og løgn.

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
30 %
Excited
Excited
10 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
10 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “DNB ønsker å tvangsselge huset mitt! Jeg ønsket ikke ny BankID avtale! En Kafka prosess…

  1. Hvordan få en slutt på disse OVERGREPENE? En liten elite styrer verden. De befinner seg i Davos og legger skumle planer. Og det verste er at vi andre ikke får vite hva de planlegger. Covid løgnen regissert av Bill Gates er eksempel nr 1. DNB har hvitvasket penger i årevis og har etter sigende fortsatt med det. Hvor havner pengene? Federal Reserve?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *