Bønn om fred i Gaza, Ukraina og andre steder på kloden. Et julebrev til verdens ledere.

Bønn om fred i Gaza, Ukraina og andre steder på kloden. Et julebrev til verdens ledere.
0 0
Read Time:4 Minute, 33 Second
 
Jula er her. Flere av oss innbyggere i Norge ber verdens ledere ta julas fredsbudskap på alvor og stoppe alle kamphandlinger, spesielt i Gaza og i Ukraina. Det er djevelske konflikter som foregår med titusener av døde og millioner på flukt.Som dere jo vet er julehøytiden til minne om Jesus Kristus’ fødsel. I juleevangeliet står det blant annet:

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden».
Dette kan tas med inn i det triste som pågår nå.Jesus sier i sin berømte bergpreken:

«Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Og vi regner med at dere har hørt historien fra 1. verdenskrig da soldatene på hver side av konflikten, briter og tyskere, stoppet kamphandlingene. Istedenfor å skyte på hverandre, begynte de å prate sammen.

Det ble julefred.

Vi tror det er en hendelse dere kan la dere inspirere av.

En annen ting er at dere som flere av oss har barn og barnebarn. Det å holde konflikter gående, uansett grunn, gir en form for negativ læring som kan gjøre at de tar etter, slik at frykt og splid føres videre, kanskje i generasjoner. Hvis dere vil vise at fred også er en aktiv handling, så vil det bli et konkret og positivt forbilde for de som kommer etter oss.

Hvordan får en fred i Midtøsten og Ukraina?

Først må viljen til det være til stede. Deretter må de stridende snakke sammen og så er det mulig å få til en fredsavtale. Dette vet dere naturligvis. Poenget her er å vise at det ikke trenger å være vanskelig å få slutt på en blodig strid. Men først må dere ville det, av hele hjertet.

I denne kristne høytiden kan ordene fra Evangeliet etter Matteus være til inspirasjon:

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.»

Vi ber om fred i Gaza, Ukraina og de andre stedene der det er blodig strid.
Start julen 2023 – og la våpnene hvile hele neste år.
Dere kan hvis dere vil.

Vi ønsker dere og alle andre en fredelig jul og et godt harmonisk nyttår.

Solidaritet 21
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Roger Waters bad om fred for Ukriana i FN sitt sikkerhetsråd!

Brevet over er oversatt til engelsk:

The letter in English
<Computer translate>

Prayer for peace in Gaza, Ukraine and other places on the globe

A Christmas letter to world leaders in conflict

Christmas is here. Several of us citizens in Norway ask world leaders to take Christmas’ message of peace seriously and stop all fighting, especially in Gaza and Ukraine. There are diabolical conflicts taking place with tens of thousands of dead and millions on the run.As you know, the Christmas holiday is in memory of birth of Jesus Christ. In the Christmas Gospel it says, among other things: «Glory to God in the highest and peace on earth». This can be included in the sad thing that is going on now.

Jesus says in his famous Sermon on the Mount:

«Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.»And we expect that you have heard the story from first World War when the soldiers on each side of the conflict, British and German, stopped the fighting. Instead of shooting at each other, they started talking together.

There was Christmas peace.

We believe it is an event you can be inspired by.

Another thing is that you, like many of us, have children and grandchildren. Keeping conflicts going, for whatever reason, provides a form of negative learning that can cause them to do the same in the future, so that fear and discord are carried on, perhaps for generations. If you can show that peace is also an active action, then it will be positive role model for those who come after us.

How does one get peace in the Middle East and Ukraine?

First, the will to do so must be present. The warring parties must then talk together and then it is possible to reach a peace agreement. Of course you know this. The point here is to show that ending a bloody conflict does not have to be difficult. But first you must want it, with all of your heart.

In this Christian holiday, the words from the Gospel according to Matthew can be an inspiration:
«You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.»

We pray for peace in Gaza, Ukraine and the other places where there is bloody strife.
Start Christmas 2023 – and let the weapons rest for the whole of next year.
You can do it you want it.
We wish you and everyone else a peaceful Christmas and a happy New Year.

Solidaritet 21

Se gjerne annet:

Marielle Leraand var i Tønsberg for fred! Ønsker fredsparti på Stortinget fra 2025.

Fred er ei det beste! Dag Hoel var på besøk i Tønsberg

Et innspill om fred – vedrørende krigen mellom Russland og Ukraina

Ingeborg Breines: -Følg pengene – våpenindustrien tjener store summer og setter pris på konflikter

Fredsaktivisten Ingeborg Breines var i Tønsberg:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *