Vi krever fred i Ukraina! Krig er ikke fred!

Vi krever fred i Ukraina! Krig er ikke fred!
0 0
Read Time:5 Minute, 16 Second

Til og med en rockestjerne, Roger Waters fra Pink Floyd, har sett lyset nå: Krigen mellom Russland og Ukraina bør ikke vare lenger.

Det har mange av oss i Norge ment siden den startet 24.2.2022. Her er vårt siste initiativ.

Et innspill om fred

Fra innbyggere i Norge

Til lederne og innbyggerne i Russland, Ukraina, EU og Nato-land

Introduksjon

Det er fortsatt krig i Europa, mellom Russland og Ukraina. Debatten har i det siste rast vedrørende våpenforsyninger til Ukraina. Men er det riktig å fokusere på våpen hvis målet er fred? 

Flere mener det lar seg gjøre å finne en løsning utenfor slagmarken. Men da må en være villig til å inngå kompromisser på begge sider. 

Det liten tvil om krigen skader både de som deltar og en rekke andre land. Derfor må vi alle engasjere oss. 

Krig er ikke fred, som er et propagandabudskap i romanen «1984». Krig er krig – og fred er fred.

Det kan ikke utelukkes at Norge, hvis vi fortsatt er en fredsnasjon, kan ta et initiativ i dette. 

Her er vår oppfordring:

Ett år siden krigen mellom Russland og Ukraina begynte

Det er på tide å slutte fred

24.2.2022 oppstod en væpnet konflikt mellom Russland og Ukraina. Den pågår enda. Hundretusener oppgis å være drept, millioner er på flukt og økonomien er rammet.

Vi vil oppfordre partene til å inngå våpenhvile og forhandle fram en fredsavtale.

Og vi er overbevist om at nesten alle innbyggere i Europa mener at dette vil være av det gode. Mange lever i frykt. En eskalering av krigen kan ikke utelukkes, siden medlemsland i Nato har bidratt med våpen og utstyr.

Bitterheten virke å være stor i både Russland og Ukraina over det som skjer på slagmarken. Men vi vil påpeke at historisk sett kan selv de bitreste fiender bli enige om våpenhvile og fred. Vi nevner her tre tilfeller hvor det har skjedd:

Den jødiske opprørslederen Judas Makkabeus inngikk en fredsavtale med romerne i år 161 f.Kr.

USA og Vietnam forhandlet fram en fredsavtale i 1973 etter mange år med blodig krig.

Russland og USA meglet fram en våpenhvile i forbindelse med konflikten i Syria i 2017.

Dette er eksempler en kan la seg inspirere av, og det finnes mange flere.

Den kristne kulturarven er betydelig i både Russland og Ukraina. Fred er et tema i Bibelen slik en eksempelvis kan lese i Romerbrevet 14:19.

Med all respekt, en kan se for seg noen punkter for våpenhvile og en fredsavtale:

1. Partene slutter å beskyte hverandre – en våpenhvile inngås – fra 24. februar 2023.

2. En finner fram til en midlertidig grense som begge land aksepterer

3. Andre land lar være å støtte noen av partene med våpen

4. Det holdes en konferanse der varig fred forhandles fram

Uansett håper vi dere vurderer muligheten for fred.

Med vennlig hilsen Solidaritet 21 og Folkets koronakommisjon

7.1.2023

IN ENGLISH (computer translated)

Peace input
To the leaders and citizens of Russia, Ukraine, the EU and NATO countries
Introduction
There is still war in Europe, between Russia and Ukraine. The debate has recently raged regarding arms supplies to Ukraine. But is it right to focus on weapons if the goal is peace?
Many believe that it is possible to find a solution outside the battlefield. But then you have to be willing to make compromises on both sides.
There is little doubt that the war harms both those who participate and a number of other countries. That’s why we all need to get involved.
War is not peace, which is a propaganda message in the novel «1984». War is war – and peace is peace.
Here is our call:
One year since the war between Russia and Ukraine began
It’s time to make peace
On 24 February 2022, an armed conflict arose between Russia and Ukraine. It is still ongoing. Hundreds of thousands may have been killed, millions are on the run and the economy has been hit.
We will encourage the parties to enter into a ceasefire and negotiate a peace agreement.
And we are convinced that almost all citizens of Europe believe that this will be for the good. Many live in fear. An escalation of the war cannot be ruled out, since member states of Nato have contributed weapons and equipment.
Bitterness seems to be great in both Russia and Ukraine over what is happening on the battlefield. But we would like to point out that historically even the bitterest enemies can agree on a truce and peace. We mention here three cases where this has happened:
The Jewish rebel leader Judas Maccabeus concluded a peace treaty with the Romans in 161 BC.
The United States and Vietnam negotiated a peace agreement in 1973 after many years of bloody war.
Russia and the United States brokered a ceasefire in connection with the conflict in Syria in 2017.
These are examples that you can be inspired by, and there are many more.
The Christian cultural heritage is significant in both Russia and Ukraine. Peace is a theme in the Bible as you can read, for example, in Romans 14:19.
With all due respect, one can imagine some points for a ceasefire and a peace agreement:
1. The parties stop shelling each other – a ceasefire is concluded – from 24 February 2023.
2. A temporary border is found which both countries accept
3. Other countries refrain from supporting any of the parties with weapons
4. A conference is held where lasting peace is negotiated
In any case, we hope you consider the possibility of peace.
Sincerely, Solidarity 21 and the People’s Corona Commission
7.1.2023
Se gjerne mer:

Roger Waters taler der andre tier.

Se ham også kjempe for Julian Assange sin frihet:

Rikets Tilstand

Det blir ny Rikets Tilstand lørdag 25. mars kl. 12.00 på Bydelshuset i Tønsberg.
Da vil forfatteren Trond Skaftnesmo komme. Han er spesielt kjent for bøkene Folkefiender og Vaksinetvang. Han vil ta opp sin nye bok, Dragestrid, men også noe fra Vaksinetvang.
Ellers vil det komme flere andre spennende folk denne dagen, vi holder på til ca 18.00.
Mer info vil komme
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

8 thoughts on “Vi krever fred i Ukraina! Krig er ikke fred!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *