Julebrev til Putin og andre ledere med ansvar for krigen i Ukraina 

Julebrev til Putin og andre ledere med ansvar for krigen i Ukraina 
0 0
Read Time:3 Minute, 59 Second

Vi ber om fred i jula – og neste år

Vi, innbyggere i Norge som er en del Europa, vil benytte anledningen som denne høytiden gir til å sende Russlands president og andre ledere som er involvert i Ukraina-krigen, et julebrev.

Som dere jo alle vet så feirer vi jul fordi Jesus Kristus ble født. I juleevangeliet i Lukas 2 står blant annet: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden». Det er mål vi mennesker bør etterstrebe, og det passer inn i situasjonen i Ukraina.

Vi ber om fred i Ukraina.

Dere har sikkert fått med dere historien fra 1. verdenskrig da de stridende soldater, briter mot tyskere, stoppet kamphandlingene, i stedet for å skyte på hverandre møtte de hverandre og snakket sammen.

Med andre ord ble det julefred.

Vi ber dere gjøre det dere kan for at høytiden dette året, 2022, kan bli ikkevoldelig.

Det er ingen tvil om at konflikten i Ukraina har berørt mange innbyggere i Europa. Her i Norge har prisene steget på mange varer og en rekke ukrainske flyktninger har kommet hit. Hvordan situasjonen er i andre og mer fattige land er, tør vi nesten ikke tenke på.

Vi tror lederne i Russland, Ukraina, EU og Nato – med støtte av USA – bør legge mer vekt på fredssamtaler, slutte å sende soldater og våpen til fronten. Krig fører til blodbad, krig sprer seg og fører til frykt og desperate handlinger. Husk også på at vi har hatt korona-pandemi siden 2020, med masse nedstenging og eksperimentelle vaksiner. De som lider mest i vanskelige tider er de svake, som barna.

Dere har selv barn og barnebarn. Vil dere virkelig at de skal vokse opp preget av spenning og frykt? Vil dere ødelegge framtiden deres – de som mentalt og åndelig er mest like dere selv?

Vi tror ikke det, men at empati og nestekjærlighet også betyr mye for politiske og militære ledere og vil lede til gode gjerninger.

Det er jul. Tradisjonen er da at vi gir hverandre gaver. Vårt ønske er ikke en hard pakke fra dere, men en myk en: Fred i jula og fred i 2023.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og Guds fred.

Fra innbyggere i Norge, Solidaritet 21, Folkets koronakommisjon og deltagere i World Wide Rally For Freedom

24.12.2022

In English – computer translate

Christmas letter to Putin and other leaders responsible for the war in Ukraine

We pray for peace this Christmas and next year

We, citizens of Norway who are part of Europe, will take the opportunity of this annual festival to send the president of Russia and other leaders involved in the Ukraine war, a Christmas letter.

As you all know, we celebrate Christmas because Jesus Christ was born. The Gospel of Luke says «Glory to God in the highest, and peace on Earth.» That is the goal that we humans should strive for, and it fits into the situation in Ukraine.

We pray for peace in Ukraine.

You may have heard the story of World War 1 when the fighting soldiers, British against Germans, stopped fighting, instead of shooting at each other, they met each other and talked together.

In other words, it was Christmas peace.

We ask you to do what you can so that this year’s, 2022, annual festival can be nonviolent.

There is no doubt that the conflict in Ukraine has affected many residents of Europe. Here in Norway, prices have risen on many goods and a number of Ukrainian refugees have come here. What the situation is in other and more poor countries is, we hardly dare to think about.

We believe the leaders of Russia, Ukraine, the European Union and Nato – with the support of the United States – should pay more attention to peace talks, stop sending soldiers and weapons to the front. War leads to carnage, war spreads and leads to fear and desperate actions. Also keep in mind that we have had Corona pandemic since 2020, with lots of lockdown and experimental vaccines. Those who suffer the most in difficult times are the weak, like the children.

You have children and grandchildren of your own. Do you really want them to grow up filled with fear? Do you want to destroy their future – those who are mentally and spiritually most like yourself?

We don’t think so, but that empathy and charity also mean a lot to political and military leaders and will lead to good deeds.

It’s Christmas. Tradition has it that people give each other gifts. Our wish is the most beautiful: Peace in Christmas Time and peace in 2023.

We wish you all a Merry Christmas and God’s Peace.

From residents of Norway, Solidarity 21, The people’s Corona Commission and participants in the World Wide Rally For Freedom

24.12.2022

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bullo TV

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *